Privacybeleid

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Stichting Ons Dorpshuis Onna

Stichting Ons Dorpshuis Onna verwerkt gegevens tbv de exploitatie en activiteiten van het dorpshuis. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij daarbij samenwerken met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Rechten van donateurs en vrijwilligers respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden:
Voor de exploitatie en activiteiten van Ons Dorpshuis verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het verzorgen van facturatie en het attenderen op en organiseren van activiteiten.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
NAW-gegevens
geboortedatum
leeftijd
telefoonnummer
e-mailadres
geslacht
IBAN
inloggegevens

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de exploitatie/facturering of activiteiten van Ons Dorpshuis worden gevraagd en vastgelegd.

Donateurs en vrijwilligers worden hiervan op de hoogte gebracht via de privacyverklaring op de website van het Dorpshuis. Nieuwe donateurs, leveranciers en vrijwilligers worden hierover geïnformeerd.

Voor een totaal overzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft Ons Dorpshuis een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

Toestemming
Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de persoon in kwestie verwerkt en/of gedeeld met derden.
Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de ouders.
De verleende toestemming op elk moment weer worden ingetrokken.

Verstrekking aan derden
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. In dat geval zorgen wij dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Indien er (mogelijk) sprake is van een datalek zal het bestuur van Ons Dorpshuis beoordelen of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkene(n) noodzakelijk is. In alle gevallen wordt de afweging om wel of niet te melden, geregistreerd.
Ook wordt beoordeeld welke maatregelen genomen moeten worden om eventuele herhaling te voorkomen.

Rechten van donateurs en vrijwilligers
De donateurs en vrijwilligers hebben het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.
Ook heeft een donateur of vrijwilliger op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website www.dorpshuisonna.nl worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.